b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_absolutorium.jpg

29 czerwca Rada Gminy Kolno jednogłośnie zagłosowała za  udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Kolno z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Na tej samej sesji  radni, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, podjęli uchwałę skutkującą obniżeniem wynagrodzenia Wójta Gminy Kolno. Ponieważ jednak z pracy wójta Józefa Bogdana Wiśniewskiego są bardzo zadowoleni to wprowadzili do niej paragraf o wyróżnieniu z wpisem do akt. Podjęli też uchwałę w sprawie wyrażenia protestu co do rządowych regulacji obniżających wynagrodzenie Wójta Gminy Kolno.

 Sesja absolutoryjna zawsze ma wyjątkowy charakter. To czas, kiedy prezentowane są dokonania, przedstawiane opinie na temat wykonania rocznego budżetu , a radni mają okazję wyrazić swoje zdanie na temat pracy i współpracy z wójtem. W tym roku Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno  przedstawił zgromadzonym na sesji prezentację, w której  zawarte były najważniejsze inwestycje i osiągnięcia. Rekordowa liczba kilometrów zbudowanych dróg, inwestycje w ramach funduszu sołeckiego, efekty pracy zespołu ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych to tylko kilka z omawianych obszarów.

- W ostatnich trzech latach intensywnie inwestując zmniejszyliśmy kwotę długu o  1 680 703,45 zł nie zaciągając kredytu – powiedział wójt Józef Wiśniewski podkreślając, że intensywny rozwój gminy oraz jej dobra kondycja finansowa to efekt współpracy z Radą Gminy, sołtysami, pracownikami urzędu, dyrektorami jednostek organizacyjnych oraz innych samorządów,  instytucji i organizacji z którymi Gmina Kolno współpracuje. Dobrym przykładem jest współpraca z Zarządem Województwa Podlaskiego, za co podziękowania od władz gminy Kolno odebrał obecny na sesji Stefan Krajewski, członek zarządu województwa podlaskiego. Gratulując Wójtowi Gminy Kolno absolutorium za 2017 rok pan Stefan Krajewski podkreślił wyjątkowe zaangażowanie i aktywność wójta Józefa Wiśniewskiego związaną z działalnością na rzecz gminy i jej mieszkańców. Gratulacje Wójtowi po uzyskaniu absolutorium złożyli również Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno, Halina Boryszewska Skarbnik Gminy i Sekretarz Adam Masłowski.

 W porządku obrad XXXVII sesji Rady Gminy Kolno znalazły się projekty uchwał:

- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kolno w części obrębów geodezyjnych: Stary Gromadzyn, Czerwone, Kozioł, Górszczyzna, Waszki

- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018 – 2025.

-  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

- w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok 2017 instytucji kultury, dla których Gmina Kolno jest organizatorem

- w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy

- w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kolno.

- w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Kolno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

- w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Kolno i Gminy Mały Płock w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu.

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

- w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 r.

  1. przedstawienie prezentacji z wykonanych zadań inwestycyjnych w 2017 r.
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu  za 2017 r.,
  3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy w 2017 roku oraz wniosku komisji w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tego tytułu,
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte.  Natomiast wprowadzona  do porządku obrad uchwała w sprawie wyrażenia protestu co do regulacji obniżających wynagrodzenie Wójta Gminy Kolno, która w paragrafie 1 mówi że: „Rada Gminy Kolno składa protest przeciwko decyzji rządu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych powodującej obniżenie – średnio o 20 proc. – minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania” została podjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się.