Rolnicy Gminy Kolno mają problemy z zalewaniem łąk. W związku z licznymi prośbami mieszkańców podjęto działania związane z doprowadzeniem do konserwacji i udrożnienia przepływu wód rzeki Skroda.

W działania te zaangażował się Poseł na Sejm RP, Lech Antoni Kołakowski. Doprowadził on do spotkania delegacji rolników Gminy Kolno z Wojewodą Podlaskim Panem Bohdanem Paszkowskim, który zapoznał się z problemem melioracji wodnych i prowadzeniem racjonalnej gospodarki na łąkach. W skład delegacji wchodzili radni gminy Kolno: Stanisław Podsiad, Jan Pieklik, Tadeusz Połomski, mieszkaniec Janowa Ludwik Podsiad i wójt gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski.

- Jest to problem bardzo ważny. Niejednokrotnie konieczność podjęcia działań w tym zakresie zgłaszał do Urzędu Gminy sołtys Janowa i sołtys Niksowizny, mieszkańcy Kozła, Zabiela, Zabiela Zakaleń, Borkowa i Zaskrodzia – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

Obecnie prowadzone są działania wspierane przez Posła Lecha Kołakowskiego zmierzające do pozyskania środków w wysokości 2 240 000 zł na inwestycje melioracyjne na które wykonana została już dokumentacja techniczna. Inwestycja dotyczy  budowy dwóch jazów w km 12+961 w miejscowości Zabiele oraz w km 16+313 w miejscowości Janowo gm. Kolno oraz innych działań związanych z konserwacją rzeki Skroda.