b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

Zarządzenie Nr 458/18
Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok"

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), ust. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365) oraz Uchwały Nr XLI/259/10 Rady Gminy Kolno z dnia 29 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji (Dz. U. Województwa Podlaskiego Nr 252 poz. 3090) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konsultacje, których przedmiotem jest projekt "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok", zwanego dalej Programem, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag dotyczących projektu Programu wyrażonych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Kolno lub na rzecz jej mieszkańców.

§ 3. Konsultacje odbywać się będą w terminie od 13 listopada do 20 listopada 2018 r.

§ 4. Projekt Programu opublikowany zostanie na stronie internetowej Gminy Kolno www.gminakolno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno.

§ 5. Konsultacje mają formę pisemną. Uwagi i opinie w sprawie projektu Programu organizacje pozarządowe składać mogą w następujący sposób:

1) w formie tradycyjnej osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kolno w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18 - 500 Kolno w terminie do 20 listopada 2018 r. (liczy się data wpływu),

2) w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

§ 6. Informacje o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Kolno w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zakończenia konsultacji.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy Kolno realizującemu zadania z zakresu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 458/18
Wójta Gminy Kolno
z dnia 29 października 2018 r.

Projekt "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok".

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Program dotyczy współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowym i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

 1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432),

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kolno,

3) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

4) Programie - należy przez to rozumieć "Program współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok",

5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kolno,

6) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kolno,

7) stronie internetowej - należy przez to rozumieć stronę internetową Gminy Kolno o adresie www.gminakolno.pl.

Rozdział 2.
Cel główny i cele szczegółowe Programu

§ 2. 1. Celem głównym Programu jest określenie zasad i form współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Gminy w celu budowania efektywnego partnerstwa do realizacji ważnych celów społecznych oraz rozwijanie partnerstwa między Gminą, a organizacjami pozarządowymi.

 1. Cele szczegółowe Programu:

1) tworzenie sprzyjających warunków do podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności oraz wspieranie aktywności mieszkańców Gminy i organizacji pozarządowych, które chcą działać na rzecz lokalnych społeczności,

2) poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb,

3) włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału w realizacji zadań publicznych i programów sprzyjających rozwojowi Gminy,

4) promocja aktywności mieszkańców i organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy.

Rozdział 3.
Zakres przedmiotowy współpracy

§ 3. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest sfera zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, a w szczególności zadań własnych Gminy realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym tym zadaniom.

Rozdział 4.
Zasady współpracy

§ 4. 1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 1. Poszczególne zasady należy rozumieć w następujący sposób:

1) zasada pomocniczości oznacza, że Gmina wspiera lub powierza realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, które chcą i mogą je rzetelnie zrealizować,

2) zasada suwerenności stron oznacza zagwarantowanie niezależności, równorzędności oraz autonomii podmiotów realizujących Program,

3) zasada partnerstwa oznacza, że strony podejmują odpowiedzialną współpracę na rzecz realizacji wspólnych celów i zadań traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne,

4) zasada efektywności oznacza, że Gmina i organizacje pozarządowe wspólnie dbają o to, by realizacja zadań publicznych i nakłady na to ponoszone przynosiły jak najlepsze efekty mieszkańcom Gminy,

5) zasada uczciwej konkurencji oznacza, że współpraca opierać się będzie na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatorów zadań publicznych,

6) zasada jawności oznacza zachowanie transparentności podejmowanych działań oraz zapewnienie dostępu do informacji na temat realizacji zadań publicznych.

Rozdział 5.
Formy współpracy

§ 5. 1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się w formach finansowych i pozafinansowych.

 1. Współpraca finansowa polega na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.
 2. Współpraca pozafinansowa odbywa się poprzez:

1) informowanie się wzajemnie o kierunkach i planach działalności,

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,

4) doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym w tym m.in. w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł,

5) promowanie działalności organizacji pozarządowych i pomoc w tworzeniu ich pozytywnego wizerunku m.in. poprzez publikacje informacji w Gazecie Gminnej i na stronie internetowej,

6) udzielanie wsparcia organizacjom pozarządowym poprzez m.in. nieodpłatne udostępnianie sal, użyczanie sprzętu np. komputerowego,

7) udzielanie przez Gminę organizacjom pozarządowym m.in. patronatów, rekomendacji, opinii.

Rozdział 6.
Priorytetowe zadania publiczne

§ 6. 1. Ustala się następujące priorytetowe zadania publiczne w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w szczególności poprzez: realizację zajęć i imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizację zawodów oraz przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ponadgminnym,

2) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem działań profilaktycznych zmierzających do przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Rozdział 7.
Okres i sposób realizacji Programu

§ 7. 1. Przyjmuje się roczny okres obowiązywania Programu od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  

 1. Podmiotami realizującymi postanowienia Programu są Wójt, Rada Gminy Kolno, oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy lub na rzecz jej mieszkańców.
 2. Program będzie realizowany w szczególności poprzez:

1) prowadzenie i koordynowanie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi,

2) przygotowanie i przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,

3) sporządzenie sprawozdań ze współpracy z organizacjami pozarządowymi,

4) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Rozdział 8.
Wysokość środków planowanych na realizację Programu

§ 8. 1. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację priorytetowych zadań publicznych Gminy wynosi:

1) na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:  20 000,00 zł,

2) na zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży: 25 000,00 zł.

 1. Ostateczna wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację Programu zostanie określona w uchwale budżetowej na 2019 rok podjętej przez Radę Gminy Kolno.

Rozdział 9.
Sposób oceny realizacji Programu

§ 9. 1. Wójt dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzanego organizacjom pozarządowym na zasadach określonych w ustawie.

 1. Ocena realizacji Programu dokonywana będzie głównie w oparciu o informacje na temat:

1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy,

2) liczby ofert złożonych w otwartych konkursach oraz w trybie pozakonkursowym,

3) liczby umów zawartych na realizację zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi,

4) wysokości środków finansowych z budżetu Gminy przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych.

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu zostanie przedłożone Radzie Gminy Kolno do dnia 31 maja 2020 roku.

Rozdział 10.
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

§ 10. 1. Program tworzony jest i konsultowany w następujący sposób:

1) opracowanie projektu Programu,

2) konsultacje projektu Programu z organizacjami pozarządowymi prowadzone w dniach od 13 listopada do 20 listopada 2018 r. zgodnie z decyzją Wójta,

3) rozpatrywanie opinii i uwag wniesionych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych w trakcie konsultacji,

4) ostateczne opracowanie Programu i przedłożenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok" Radzie Gminy Kolno.

Rozdział 11.
Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach

§ 11. 1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Wójta.

 1. Komisje konkursowe powołuje Wójt w drodze odrębnego zarządzenia.
 2. W skład komisji konkursowych wchodzą:

1) co najmniej dwóch przedstawicieli Urzędu Gminy Kolno,

2) reprezentanci organizacji pozarządowych wybrani przez Wójta spośród kandydatów zgłoszonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych publikowanym na stronie internetowej,

3) na zaproszenie Wójta w pracach komisji konkursowej uczestniczyć mogą z głosem doradczym również osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy,

4) zgodnie z art. 15 ust. 2f ustawy do wszystkich członków komisji konkursowej stosuje się przepisy dotyczące wyłączenia pracownika.

 1. Praca komisji konkursowej przebiega w oparciu o regulamin pracy komisji, który stanowi załącznik do zarządzenia Wójta o powołaniu komisji konkursowej.
 2. Za pracę komisji konkursowej odpowiada przewodniczący wskazany przez Wójta.
 3. Zadaniem komisji konkursowej jest ocena ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w oparciu o formularze oceny formalnej i merytorycznej według wzorów wskazanych w Regulaminie pracy komisji konkursowej oraz zaproponowanie kwot dotacji na realizację poszczególnych zadań publicznych.
 4. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i wysokości kwot dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych podejmuje Wójt.

Rozdział 12.
Postanowienia końcowe

§ 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy oraz przepisy powiązane.