b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

Zarządzenie Nr 24/19
Wójta Gminy Kolno

z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) , art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365) , § 2 uchwały nr II/5/18 Rady Gminy Kolno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok" ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 4984), zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 rok.

§ 2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie publikuje się poprzez zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kolno oraz na stronie internetowej urzędu www.gminakolno.pl.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 24/19
Wójta Gminy Kolno
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie
Wójt Gminy Kolno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 rok.

§ 1. Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania:

1) Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności poprzez: realizację zajęć i imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizację zawodów oraz przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ponadgminnym,

2) wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w budżecie Gminy Kolno na 2019 rok wynosi 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

§ 2. Zasady przyznawania dotacji:

1) O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwani dalej oferentami,

2) Przyznanie dofinansowania nastąpi w formie wsparcia o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego nie może przekraczać 90 % . Wkład własny oferenta może mieć formę wkładu finansowego i niefinansowego, przy czym udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji musi stanowić co najmniej 5 %,

4) Wycena kosztów wkładu rzeczowego nie jest wymagana,

5) W sytuacji, gdy oferent wnosi do realizacji zadania wkład własny w postaci świadczeń wolontariuszy należy przestrzegać postanowień art. 43 i art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

6) W ramach dofinansowania pokrywane będą niezbędne koszty bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem,

7) Z przyznanej dotacji nie będą realizowane zobowiązania finansowe zaciągnięte przed dniem podpisania umowy,

8) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana,

9) Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu przez wybór jednej lub kilku ofert,

10) Jeden oferent może złożyć jedną ofertę,

11) Ostateczną decyzję o wysokości przyznanej dotacji podejmuje Wójt Gminy Kolno po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej powołanej do oceny złożonych ofert przez Wójta Gminy Kolno w drodze odrębnego zarządzenia.

3. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

1) Termin realizacji zadania publicznego: od podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.,

2) Zadania mają być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Kolno,

3) Szczegółowe warunki realizacji, finansowania, i rozliczenia zadania zostaną uregulowane w umowie o realizację zadania publicznego, która zostanie zawarta między Gminą Kolno reprezentowaną przez Wójta Gminy Kolno, a oferentem zgodnie z ramowym wzorem umowy określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),

4) W przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa niż wskazana w ofercie przed podpisaniem umowy oferent jest zobowiązany przedłożyć w Urzędzie Gminy Kolno zaktualizowany harmonogram działań, zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania i zaktualizowany opis poszczególnych działań,

5) Zadanie należy realizować z najwyższą starannością, zgodnie z umową oraz obowiązującymi  przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

§ 4. Termin składania ofert:

1) Ofertę realizacji zadania należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 Rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań i złożyć w Urzędzie Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2019 r. osobiście lub listownie (liczy się data wypływu do urzędu),

2) Ofertę należy złożyć z załącznikiem: w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, a w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o któtrej mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - kopia umowy lub statut spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem, w zamkniętej kopercie z napisem "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 r." oraz nazwa i adresem oferenta.

3) Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie, na niewłaściwych drukach, nieczytelne, bądź niekompletne nie będą podlegać ocenie.

5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1) Wybór oferty nastąpi w terminie do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert w konkursie,

2) Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) Złożone oferty oceniać będzie komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Kolno, które to zarządzenie określać będzie regulamin pracy komisji konkursowej,

4) Komisja konkursowa ocenia oferty pod względem formalnym i merytorycznym:

a) ocena formalna uwzględnia odpowiedzi na pytania: czy oferta złożona jest na druku według obowiązującego wzoru, czy jest złożona w terminie, czy jest odpowiedzią na konkurs, czy zawiera wszystkie wymagane wpisy, czy zawiera wymagane załączniki, czy została podpisana przez upoważnione osoby,

b) ocena merytoryczna dokonywana jest przez każdego członka komisji konkursowej w oparciu o następujące kryteria i punktację:

- możliwość realizacji zadania przez oferenta ( od 0 do 10 pkt)

- ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania ( od 0 do 20 pkt)

- ocena proponowanej jakości wykonania zadania ( od 0 do 30 pkt)

- planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego ( od 0 do 15 pkt)

- planowany przez oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków ( od 0 do 15 pkt)

- ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia dotychczas otrzymanych dotacji w przypadku oferentów z którymi Gmina Kolno już współpracowała w tym zakresie ( od 0 do 10 pkt) ,

5) Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa sporządza protokół z prac, który przedkłada Wójtowi Gminy Kolno,

6) Ostateczną decyzję w sprawie wyboru oferty oraz przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji oraz o jej wysokości podejmuje Wójt Gminy Kolno,

7) Od decyzji Wójta Gminy Kolno w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nie ma zastosowania tryb odwoławczy,

8) Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podanie do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kolno i na stronie internetowej www.gminakolno.pl.

§ 6. Wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Kolno na dofinansowanie zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w ramach otwartego konkursu ofert:

1) Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie: 1600,00 zł,

2) Uczniowski Klub Sportowy "Sprint" w Zabielu: 2400,00 zł,

3) Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kolnie: 9000,00 zł,

4) Ochotnicza Straż Pożarna w Lachowie: 1000,00zł,

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Zabielu: 1500,00 zł,

6) Towarzystwo Jan z Kolna: 800,00 zł,

7) Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy : 1000,00 zł,

8) Uczniowski Klub sportowy "Arkadia Lachowo": 2000,00 zł,

9) Stowarzyszenie KaFCuki: 700,00 zł.