b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

Wójt Gminy Kolno na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365,  z 2019 r. poz. 37) zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 r.

 

I. Informacje ogólne

1. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy wskazują swoich reprezentantów do komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 r.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

3. Ze zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy Kolno dokona wyboru co najmniej dwóch członków komisji konkursowej.

4. Komisja Konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Kolno.

II Zadania komisji konkursowej

1. Komisja konkursowa powoływana jest do opiniowania i oceny ofert złożonych w otwartym konkursie pod względem merytorycznym i formalnym.

III Wymagania wobec kandydata:

1. Członkiem komisji konkursowej może zostać kandydat wskazany przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy spełniający następujące wymagania:

- jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych,

- nie reprezentuje organizacji/podmiotu biorącego udział w konkursie,

- nie podlega wyłączeniu z prac w komisji na podstawie przepisów  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ) dotyczących wyłączenia pracownika.

IV Termin zgłaszania kandydatów

1. Zgłoszenie kandydata na formularzu według wzoru w ogłoszeniu należy złożyć w Urzędzie Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18 – 500 Kolno, w terminie do dnia 6 lutego 2019 r. (decyduje data wpływu).

Formularz zgłoszeniowy kandydata do komisji konkursowej (dotyczy otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 r.

naborwyp19 2