b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_sesja7.jpg

30 kwietnia w Czerwonem odbyła się VII sesja Rady Gminy Kolno. Radni podjęli pięć uchwał i przyjęli cztery sprawozdania. Józef Bogdan Wiśniewski informację o działalności między sesjami po raz pierwszy przedstawił zebranym w formie multimedialnej prezentacji.

 

W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2019 r. – projekt uchwały omawiała pani Halina Boryszewska, skarbnik Gminy Kolno

- w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem – zmiana dotyczy powołania filii GBP w Borkowie, projekt uchwały przedstawiał pan sekretarz Adam  Masłowski

- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027 - projekt uchwały omawiała pani Halina Boryszewska, skarbnik Gminy Kolno

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu – Gmina Kolno przekaże Powiatowi Kolneńskiemu 500 tys. zł na budowę drogi powiatowej na odcinku Janowo – Łosewo – Niksowizna. Projekt uchwały przedstawił Robert Nadara kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Kolno.

- w sprawie przystąpienia Gminy Kolno do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Osi priorytetowej IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego – o projekcie pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno”, na który Gmina Kolno pozyskała ponad 300 tys. zł dofinansowania mówiła pani Krystyna Kajko, dyrektor GOPS

Radni zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności za 2018 rok

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz oceny zasobów pomocy społecznej

- Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle

Nagranie z VII sesji Rady Gminy Kolno dostępne jest TUTAJ