b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2019_wotum.jpg

Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno z wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Kolno za 2018 rok. Radni zdecydowali również m.in. o podwyżkach diet dla sołtysów, dotacji dla Szpitala Ogólnego w Kolnie i dla Powiatu Kolneńskiego.  W  trakcie VIII sesji Rady Gminy Kolno 26 czerwca br. w sumie  podjętych zostało 12 uchwał.

 

Pracowitą sesję Rada Gminy Kolno rozpoczęła od wysłuchania sprawozdania Wójta Gminy Kolno z prac między sesjami. Następnie radni podjęli następujące uchwały:

- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019 - 2027

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2019 r.

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie – Gmina Kolno przekaże 10 tys. zł na dofinansowanie zakupu dwóch łóżek szpitalnych na oddział Chirurgii Ogólnej

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu – Gmina Kolno przekaże 15 tys. zł na budowę chodników przy drodze powiatowej w Brzozowie i 22 tys. zł na żwirowanie drogi powiatowej Żebry - Brzózki

- w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącemu organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kolno – dieta sołtysów będzie o 50 zł wyższa niż dotychczas i wynosić będzie 270 zł miesięcznie

- w sprawie zmiany  uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Kolno „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

- w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej terenów wsi Lachowo

- w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Zbójna

Następnym punktem porządku obrad było rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Kolno i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dla Wójta Gminy Kolno wotum zaufania.

W punkcie dotyczącym absolutorium dla Wójta Gminy Kolno za 2018 rok radni zapoznali się z multimedialną prezentacją z wykonanych zadań inwestycyjnych w 2018 roku, którą przedstawił Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno; opinią RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok, opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy w 2018 r. oraz wnioskiem komisji w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kolno, opinią RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kolno wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2018 r.  W głosowaniu za uchwałami w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. i w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok nie było głosów przeciw.

Wójt Józef Bogdan Wiśniewski, przyjmując kwiaty i gratulacje podziękował radnym za wotum zaufania i absolutorium  i podkreślił, że wszelkie zrealizowane  inwestycje, projekty, pozyskanie środki  i wszystko to, co składa się na funkcjonowanie Gminy Kolno to zasługa sztabu ludzi pracujących w Urzędzie Gminy Kolno i jednostkach podległych, którym również złożył serdeczne podziękowania.

Relację z sesji można zobaczyć TUTAJ