b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

Wójt Gminy Kolno informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat spowodowanych tegoroczną suszą.Zagrożone wystąpieniem suszy są uprawy na glebach kategorii I podatności na suszę:

> kukurydza na ziarno,
> kukurydza na kiszonkę
> krzewy owocowe
> rośliny strączkowe

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Kolno oraz w BIP Gminy Kolno (http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/).
Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o płatności obszarowe z 2019 roku.
Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Kolno - Biuro Obsługi Interesanta, w terminie:

od dnia 06 sierpnia do 14 sierpnia 2019 roku.

WÓJT  GMINY KOLNO

Józef Bogdan Wiśniewski

Producenci  rolni  poszkodowani  w  wyniku  suszy, poza   odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:

  • kredyty preferencyjne – zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w  gospodarstwach rolnych  i  działach  specjalnych  produkcji  rolnej  jak  i na  odtworzenie  środków  trwałych;
  • udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika,   który   poniósł   szkody   spowodowane   przez   niekorzystne   zjawiska atmosferyczne,   w   tym   suszę   na   podstawie   ustawy   z   dnia   20   grudnia   1990   r.   o ubezpieczeniu   społecznym   rolników   pomocy   w   opłaceniu   bieżących   składek   na ubezpieczenie  społeczne  oraz  regulowaniu  zaległości  z tego  tytułu  w  formie  odroczenia terminu  płatności  składek  i  rozłożenia  ich  na  dogodne  raty,  a  także  umorzenie  w  całości lub w części bieżących składek;
  • zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i  rozłożenia  na  raty  płatności  z  tytułu  umów  sprzedaży  i  dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także  umorzenia  raty  płatności  czynszu  z  tytułu  umów  dzierżawy, na  indywidualny wniosek  producenta  rolnego,  w  którego  gospodarstwie  rolnym  lub  dziale  specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;
  • udzielenie na podstawie ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997 r. -Ordynacja  podatkowa  przez wójtów,  burmistrzów  lub  prezydentów  miast  ulg  w  podatku  rolnym,  na  indywidualny wniosek producenta rolnego.

Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest udzielana w formie de minimis.

Kolno, dnia 05 sierpnia 2019 r.

Wniosek

zalacznik_nr_1-wniosek_producenta_rolnego.odt lub zalacznik_nr_1-wniosek_producenta_rolnego.pdf