b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

ZARZĄDZENIE NR 181/20

Wójta Gminy Kolno

z dnia  27 lutego 2020r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Publicznej Szkoły Podstawowej  w Zabielu

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (D. U. z 2019r. poz.n1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, i 2248), art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, i 1815) oraz  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. poz. 1587, zam. Dz. U. z 2019r poz. 1634) zarządzam, co następuje:

 • § 1
 1. Ogłaszam konkurs  na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zabielu
 2. Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 • § 2

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r poz. 1587, zam. Dz. U. z 2019r poz. 1634);

 • § 3

Ogłoszenie o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kolno, w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie oraz na stronie internetowej www.gminakolno.pl.

 • § 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie .

 • § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpis na oryginale

Wójt

mgr Józef Bogdan Wiśniewski

                                                                    Załącznik do Zarządzenia nr 181/20
                                                                  Wójta Gminy Kolno z dnia   27 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Organ prowadzący szkołę:  Gmina Kolno, adres: 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20.

WÓJT GMINY KOLNO

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zabielu

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r. poz. 1597, zam. Dz. U. z 2019r poz. 1661).

 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej szkoły ponadpodstawowej, zwanych dalej "szkołami", oraz publicznej placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)  uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo,

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni;

5)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7)  nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8)  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1458 ze zm.);

11)   w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019r. poz. 1480), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego;

 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1)  posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz

2) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-11.

 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)  posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2)  posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

5) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

II. Oferta osób przystępujących do konkursu winna zawierać (zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r poz. 1587, zm. D. U. z 2019r. poz. 1634):

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola publicznej szkoły lub publicznej placówki,

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informacje o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo,

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo,

- stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata

- imię (imiona) i nazwisko,

- data i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), lub

 – dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

 – dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

g) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.),

k) oświadczenie o dopełnienie obowiązku o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r,

l) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela,

m) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (D. U. z 2019 r. poz. 2215), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

4.Wszystkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

5.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem danych osobowych (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) oraz dopiskiem  "Konkurs  na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zabielu", w terminie do dnia 16 marca 2020 roku do godz. 10.00 na adres: Urząd Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno.

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia (wpływu) oferty do sekretariatu Urzędu Gminy w Kolnie.

 1. Nie dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.
 2.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kolno odrębnym Zarządzeniem.
 4. Na żądanie Wójta Gminy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt II, lit.  d – g, l i m. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie tel. 86 278 37 82.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Obsługi placówek Oświatowych w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5, tel.86 278 37 82

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 86 278 91 24

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

6) Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz chylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. (Dz. Urz. UE. L 2016.119.1  z dnia 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zabielu.

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną DZ. U. 2017, poz. 1219 ze zm., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zabielu w formie elektronicznej oraz w celu korespondencji elektronicznej z Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie  związanej z procesem naboru, o którym mowa.

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z2017r. poz. 880 ze zm.) oraz art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz chylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. (Dz. Urz. UE. L 2016.119.1  z dnia 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie w celu oraz nawiązania i realizacji niniejszego procesu naboru pracowników, aż do jego zakończenia.

                                                                                ...........................................................

(data, czytelny podpis kandydata)