b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

Zarządzenie Nr 182/20
Wójta Gminy Kolno

z dnia 6 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2020 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) oraz § 2 Uchwały Nr XII/80/19 Rady Gminy Kolno z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r."(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 poz. 5698)  zarządzam, co następuje:

§ 1.Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2020 rok.

§ 2.Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. promocji gminy.

§ 4. Zarządzenie publikuje się poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kolno oraz na stronie internetowej Urzędu - www.gminakolno.pl.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 182/20
Wójta Gminy Kolno
z dnia 6 marca 2020 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Kolno o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2020 rok.

 • § 1.Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania.
 1. Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 2. Nazwy zadań:

1) realizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

2) organizacja zawodów oraz przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ponadgminnym.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).
 2. Celem realizacji zadań jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Kolno.
 3. Miejsce realizacji zadania: gmina Kolno, powiat kolneński.

 

 • § 2.Zasady przyznawania dotacji.
 1. W konkursie oferty mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w danej dziedzinie oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Przyznanie dofinansowania nastąpi w formie wsparcia.
 3. Udział kwoty dofinansowania w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego nie może przekroczyć 90 %. Wkład własny oferenta może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego przy czym wkład finansowy musi stanowić co najmniej 5 %.
 4. Nie jest wymagany wkład rzeczowy. Od uczestników zadania nie będą pobierane żadne świadczenia pieniężne.
 5. Wójt Gminy Kolno ma prawo do unieważnienia otwartego konkursu ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.
 7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadania jest wówczas aktualizacja oferty.
 8. Decyzję o wysokości przyznanej dotacji podejmuje Wójt Gminy Kolno po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej powołanej do oceny złożonych ofert, którą Wójt powołuje odrębnym zarządzeniem.
 9. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór jednej bądź kilku ofert.
 • § 3.Termin i warunki realizacji zadania.
 1. Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do 15 grudnia 2020 r.
 2. Zadania mają być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Kolno.
 3. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania należy wskazywać w sposób precyzyjny z możliwością zmierzenia oraz rozliczenia ich osiągnięcia.
 4. W sytuacji, gdy oferent wnosi do realizacji zadania wkład osobowy w postaci świadczenia pracy wolontariuszy i/lub pracy społecznej członków organizacji konieczne jest przestrzeganie postanowień art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozliczenie wkładu własnego osobowego odbywa się na podstawie oświadczenia członka lub wolontariusza z którego wynika zakres prac, ilość godzin i wycena tej pracy.
 5. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania zostaną uregulowane w umowie o realizację zadania publicznego, która zostanie zawarta między Gminą Kolno, a oferentem zgodnie z ramowym wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2057)
 6. Koszty poniesione w ramach realizacji zadania zostaną uznane za zasadne gdy: zostały uwzględnione w zestawieniu kosztów realizacji zadania i ich ewentualnych aktualizacjach, są niezbędne i związane z realizacją zadania oraz udokumentowane właściwymi dokumentami księgowymi oraz zostały poniesione w trakcie realizacji zadania w terminach wskazanych w umowie.
 7. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów ujętych w zestawieniu kosztów w wysokości nie większej niż 20%.
 8. Po podpisaniu umowy istotne zmiany dotyczące realizacji umowy wymagają formy pisemnej.
 9. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 • § 4.Termin i miejsce składania ofert.
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 31 marca 2020 r. w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18 - 500 Kolno (liczy się data wpływu)
 2. Kompletna oferta musi być złożona na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2057)
 3. W przypadku gdy oferent nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego obowiązkowo wraz z ofertą składa aktualny wyciąg z innego rejestru lub ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny i umocowanie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań. 

4.Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem  "Otwarty konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na 2020 r."  oraz nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę.

 1. Oferty które wpłyną po wskazanym terminie, na niewłaściwych drukach, nieczytelne bądź niekompletne nie będą rozpatrywane.
 • § 5.Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.
 1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni, licząc od zakończenia terminu składania ofert.
 2. Oceny ofert w oparciu o kryteria wskazane w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokonuje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kolno.
 3. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej:

1) ocena formalna uwzględnia odpowiedzi na pytania: czy oferta złożona jest na druku według

obowiązującego wzoru, czy jest złożona w terminie, czy jest odpowiedzią na konkurs, czy zawiera

wszystkie wymagane wpisy, czy zawiera wymagane załączniki, czy została podpisana przez

upoważnione osoby,

2) ocena merytoryczna dokonywana jest przez każdego członka komisji konkursowej w oparciu

o następujące kryteria i punktację:

- możliwość realizacji zadania przez oferenta  ( od 0 do 5 pkt)

- ocena proponowanej jakości wykonania zadania ( od 0 do 5 pkt)

- kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania ( od 0 do 5 pkt)

- planowany udział własnych środków finansowych bądź z innych źródeł (od 0 do 5 pkt)

- planowany wkład osobowy, w tym praca społeczna członków organizacji i/lub świadczenia wolontariuszy (od 0 do 5 pkt)

- dotychczasowa współpraca, terminowość i rzetelność rozliczania poprzednio realizowanych zadań publicznych ( od 0 do 5 pkt) ,

 1. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez komisję konkursową pod względem merytorycznym.
 2. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa sporządza protokół z prac, który przedkłada Wójtowi Gminy Kolno.
 3. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru oferty oraz przyznania bądź odmowie przyznania dofinansowania oraz o jego wysokości podejmuje Wójt Gminy Kolno.
 4. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kolno dotyczące wyboru ofert jest ostateczne i nie służy od niego odwołanie.
 5. Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości poprzez publikację ich w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kolno i na stronie internetowej www.gminakolno.pl.
 • § 6.Informacje o wysokości środków z budżetu Gminy Kolno przekazanych na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju w 2019 roku.
 1. Środki przekazane z budżetu Gminy Kolno na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku wyniosły 15 500,00 zł