b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

 Na podstawie art. 15 ust. 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) Wójt Gminy Kolno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy,  do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2020 rok

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a  jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży na posiedzenia komisji. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej. Ostateczny skład komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy określi Wójt Gminy Kolno w  Zarządzeniu.

 Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej na formularzu według poniższego wzoru przyjmowane będą w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20, 18 – 500 Kolno bądź drogą elektroniczna na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 20 marca 2020 r. (decyduje data wpływu).

Formularz zgłoszeniowy kandydata do komisji konkursowej

(dotyczy otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno

 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2020 rok)

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Imię i nazwisko kandydata

 

Adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail kandydata

 

Opis doświadczenia kandydata w zakresie działań na rzecz organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI/PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO KANDYDATA

Nazwa i siedziba organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust.3 ustawy, nr KRS lub innego rejestru.

 

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS lub innym rejestrem potwierdzające zgłoszenie ww. kandydata na członka komisji konkursowej, data i miejsce

1.

2.

3.

..…….. dnia………..

     

OŚWIADCZENIA:

  1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty złożone przez uprawnione podmioty w otwartym konkursie na realizacje zadań publicznych Gminy Kolno .
  2. Wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym
  3. Oświadczam, że jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych
  4. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją procedury konkursowej wyłącznie dla celów konkursu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 

 

…………………………………………………………

   (podpis osoby zgłoszonej do komisji konkursowej,

data i miejsce)