b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

ZARZĄDZENIE NR  191 /20 Wójta Gminy Kolno z dnia  25 marca 2020r. w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  w Zabielu

 

Na podstawie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. poz. 1587, zam. Dz. U. z 2019r poz. 1634) zarządzam, co następuje:

  • § 1

Odwołuję konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zabielu.

  • § 2

Traci moc Zarządzenie Nr 183/20 Wójta Gminy Kolno z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zabielu.

  • § 3

Ogłoszenie o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kolno, w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie oraz na stronie internetowej www.gminakolno.pl.

  • § 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie .

  • § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                

Podpis na oryginale

   mgr Józef Bogdan Wiśniewski

             Wójt