b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2017_herb.jpg

Zarządzenie Nr 290/17
Wójta Gminy Kolno

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kolno w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573) oraz uchwały Nr XXI/129/16 Rady Gminy Kolno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r." zarządzam, co następuje:

§ 1.  Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kolno w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na 2017 r.

§ 2.  Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  Zarządzenie publikuje się poprzez zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kolno i na stronie internetowej www.gminakolno.pl

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr .290/17.
Wójta Gminy Kolno
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kolno w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

§ 1.  Rodzaj zadania: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży na 2017 r.

§ 2.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: kwota zarezerwowana na ten cel w budżecie Gminy Kolno w ramach środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. to 20 000, 00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)

§ 3. Zasady przyznawania dotacji:

1)  Postępowanie konkursowe prowadzone będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1984 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573),

2)  Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w konkursie są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które:

a)  zamierzają realizować lub realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy Kolno

b) których działalność statutowa jest zgodna z zakresem zlecanego zadania

c)  które posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu

3)  Wypoczynek należy zorganizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w tym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2016 r. poz. 452)

4)  Wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekraczać 95 % kosztów realizacji zadania. Wymagany 5 % wkład własny oferenta może mieć formę wkładu finansowego i /lub niefinansowego,

5)  W ramach dotacji pokrywane będą koszty niezbędne i bezpośrednio związane z realizacja zadania,

6)  Z przyznanej dotacji nie będą pokrywane zobowiązania finansowe zaciągnięte przed podpisaniem umowy o dotację,

7)  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej w ofercie,

8)  Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu przez wybór jednej lub kilku ofert

9)  Ostateczną decyzję o wysokości przyznanej dotacji podejmuje Wójt Gminy Kolno po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej powołanej odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Kolno do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie.

§ 4.  Termin i warunki realizacji zadania

1)  Termin realizacji zadania od podpisania umowy do 31 sierpnia 2017 r.,

2)  Wypoczynkiem mają być objęci uczniowie szkół gminnych w wieku od 7 do 15 lat, w szczególności ze środowisk zagrożonych patologią czy wykluczeniem społecznym, a ich rekrutacja ma być prowadzona w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolnie,

3)  Zorganizowany wypoczynek ma uwzględniać działania propagujące zdrowy tryb życia oraz zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień,

4)  Uczestnicy wypoczynku muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,

5)  W przypadku, gdy przyznana dotacja będzie niższa od wnioskowanej, przed podpisaniem umowy oferent musi dostarczyć na piśmie zaktualizowany harmonogram i kosztorys działań, oraz zweryfikowany opis realizacji zdania, lub może wycofać ofertę,

6)  Przed zawarciem umowy oferent jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie ramowego programu zajęć dla uczestników wypoczynku, który zawierać będzie elementy profilaktyki uzależnień,

7)  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania dotacji zostaną określone w umowie zawartej między oferentem, a Gminą Kolno zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),

8)  Zadanie należy realizować z najwyższą starannością, zgodnie z umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie

§ 5.  Termin składania ofert  

1)  Ofertę na realizację zadania należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do w Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),

2)  Ofertę należy złożyć z załącznikiem - kopią katulanego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, ewidencji, bądź inny dokument potwierdzający status prawny oferenta

3)   Ofertę wraz z załącznikiem należy składać w zamkniętej kopercie z nazwą i adresem oferenta oraz z dopiskiem "Oferta - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kolno w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na 2017 r." w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20, 18 - 500 Kolno w godzinach pracy urzędu, lub przesłać pocztą na adres urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2017 r. (liczy się data wpływu),

4)  Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie, na niewłaściwych drukach, nieczytelne, bądź niekompletne (brak wymaganych podpisów bądź załącznika ) nie będą podlegać ocenie,

5)  Złożone oferty nie mogą być uzupełniane.

§ 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1)  Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert,

2)  Złożone oferty oceni komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Kolno,

3)  Komisja konkursowa ocenia oferty pod względem formalnym i merytorycznym,

4)  Ocena formalna polega na stwierdzeniu, czy oferta:

a) została złożona w terminie

b) została złożona na druku według obowiązującego wzoru

c) została złożona przez podmiot uprawniony

d) jest odpowiedzią na konkurs

e) zawiera wszystkie wymagane wpisy

f) zawiera wszystkie wymagane załączniki

g) została podpisana przez upoważnione osoby,

5)    Oferty poprawne pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej, która dokonywana jest indywidualnie przez każdego członka Komisji Konkursowej w oparciu o następujące kryteria i punktację:

a) możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ubiegające się o dotację (od 0 do 10 pkt.)

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania ( od 0 do 20 pkt.)

c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób ją realizujących, atrakcyjność oferty (od 0 do 30 pkt.)

d) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (od 0 do 15 pkt.)

e) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (od 0 do 15 pkt.)

f) ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi ubiegającemu się o dotację w latach ubiegłych. Pod uwagę brana będzie rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (0-10 pkt.).

§ 7.  W 2016 r. z budżetu Gminy Kolno nie przeznaczono dotacji organizacjom pozarządowym i uprawnionym podmiotom na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.