b_250_200_16777215_00_images_artykuly_herb_z_napisami_i_przezroczystym_tłem_cienki_times.jpg

Zarządzenie Nr 291/17.
Wójta Gminy Kolno

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2017 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948) art. 15. ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1984 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573) oraz uchwały Nr XXI/129/16 Rady Gminy Kolno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok" zarządzam, co następuje:

  1.  Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem nr 268/17 Wójta Gminy Kolno z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechnia kultury fizycznej na 2017 rok.
  2.  Ogłoszenie wyników konkursu, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  3.  Zarządzenie publikuje się poprzez zamieszczenie go w: Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kolno i na stronie internetowej www.gminakolno.pl
  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 291/17.
Wójta Gminy Kolno
z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2017 rok

Numer oferty

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji

1.

Uczniowski Klub Sportowy
"Arkadia Lachowo"

Gminny turniej piłki nożnej szkól podstawowych

oferta odrzucona z powodu błędów formalnych

2.

Towarzystwo "Jan z Kolna"

XXVIII Kolneńskie Biegi Jesieni

800,00 zł

3.

Gminne Zrzeszenie LZS w Kolnie

Turnieje piłki nożnej i siatkowej i

9000,00 zł

4.

Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii
w Kolnie

Zawody kawaleryjskie w Janowie i Łosewie

5000,00 zł

5.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zabielu

Organizacja obozu sportowego dla młodzieży z terenu gminy Kolno

2000,00 zł

6.

Uczniowski Klub Sportowy "SPRINT"

Organizacja zawodów i imprez sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych

2200,00 zł