b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_sesja17.jpg

Od 1 lipca 2020 r. w Gminie Kolno obowiązywać będzie nowa metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Gminy Kolno na sesji 27 maja.  Zgodnie z jej zapisami opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty wynoszącej 18 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.  – Dotychczasowe nasze rozwiązanie polegające na naliczaniu opłaty od gospodarstwa zostało zaskarżone przez Prokuratora Rejonowego, podobnie jak w setkach innych samorządów w Polsce,  stąd między innymi konieczność zmiany metody ustalania stawki opłat za odpady komunalne   – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. -  Wspólnie z radnymi zgodziliśmy się na taką kwotę, która w porównaniu do stawek w innych gminach w powiecie, wciąż jest jedną z niższych. Złotówkę mniej czyli 17 zł miesięcznie od osoby płacić  będą ci, którzy posiadają kompostownik przydomowy.

 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosić będzie  18,00 zł za jednego mieszkańca, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Prowadzenie selektywnej zbiórki jest obligatoryjne.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustalono  miesięczną stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 54,00 zł za jednego mieszkańca, czyli trzykrotność stawki.

W przyjętej uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności jest zapis, że zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 1,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.

Od lipca 2020 r. obowiązywać będą też nowe stawki opłaty z pojemnik o określonej pojemności  w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy:

- worek 120 l – w wysokości 16,00 zł

- worek 240 l – w wysokości 30 zł

- pojemnik 1100 l -  w wysokości 54,00 zł

- pojemnik 7000 l – w wysokości 340,00 zł

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów  komunalnych w sposób selektywny opłata wynosi dwukrotność wymienionych wyżej stawek. 

Na zmianę uchwały wprowadzającej nowe stawki, obok skargi Prokuratora Rejonowego, wpływ miały też zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzające m.in.: obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych; zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych i nowe naliczenie stawki opłaty dla pojemników i worków  w nieruchomości niezamieszkałej z powodu ustalenia górnej stawki opłaty.

W trakcie XVII sesji Rady Gminy Kolno radni podjęli następujące uchwały dotyczące utrzymania czystości i porządku oraz gospodarowania odpadami komunalnymi :

- uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

- uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

- uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

- uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Kolno