b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_Plakat_rachmistrz_3_wersje-1.jpg

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) Wójt Gminy Kolno podaje do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Kolno.  Powszechny spis rolny prowadzony będzie w terminie  od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 1. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

1) pełnoletnich;

2) zamieszkałych na terenie gminy Kolno;

3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 1. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają do Urzędu Gminy Kolno następujące dane:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email

2) oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1 ppkt. 1- 4 (patrz załącznik nr 1)

3) oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń ( patrz załącznik nr 2)

 1. Nabór kandydatów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 do 8 lipca 2020 r.

 2. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu Gminy Kolno lub pocztą na adres Urząd Gminy Kolno, 18 – 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data wpływu do Urzędu).

 3. Ważne informacje dla zgłaszających kandydaturę na rachmistrza terenowego:
  1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie zakończone pozytywnym wynikiem z egzaminu ,
  2) kolejność na liście kandydatów na rachmistrza terenowego jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów liczy się kolejność zgłoszeń,
  3) po uzyskaniu statusu rachmistrza rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych w oparciu o umowę zlecenie, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

 

Pliki Do Pobrania

niekaralnosc_-_oswiadczenie.pdf

zgloszenie_kandydata.pdf