b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2020_liderzy.jpg

W związku z uczestnictwem Gminy Kolno oraz Powiatu Kolneńskiego w II Kamieniu Milowym tj. testowaniu Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich w Projekcie pn. Liderzy Kooperacji realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 organizowane są różne aktywności na terenie naszej gminy.

 

Realizacja projektu przyczynia się do doskonalenia współpracy międzyinstytucjonalnej, która umożliwia efektywne i profesjonalne postępowanie w procesie aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej na terenie naszej gminy i powiatu.

Zaangażowane instytucję to:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny Gminy Kolno, Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem,  Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle, Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu, Szpital Ogólny w Kolnie, Komenda  Powiatowa Policji w Kolnie, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Kolnie oraz Radny Powiatu Kolneńskiego i Radny Gminy Kolno .

Do testowania modelu wybrano pięć  rodzin z gminy Kolno. Wspierane rodziny – to rodziny wieloproblemowe. Każda z rodzin wspierana jest w oparciu o opracowany  indywidualny plan pomocy dla rodziny, który obejmuje  usługi dostępne w gminie i powiecie oraz usługi, których realizacja jest  sfinansowana  w ramach   projektu socjalnego. Obecnie realizowane są usługi m.in. warsztaty rodzicielskie, zajęcia integracyjne z  animatorem w  świetlicach wiejskich, terapia logopedyczna dla dzieci oraz  konsultacje psychologiczne w miejscu zamieszkania rodzin .

Warsztaty wychowawcze dla rodziców powstały w odpowiedzi na potrzeby rodzin i społeczności lokalnej gminy Kolno, które miały za zadanie wzmocnić umiejętności rodziców, a także dać im możliwość przećwiczenie nowo nabytej wiedzy.  W okresie od grudnia 2019 r. do czerwca 2020r. odbyły się 3 cykle warsztatów rodzicielskich. Dwa z nich przeznaczone były dla rodzin biorących udział w testowaniu modelu a ostatni cykl-otwarty dla całej społeczności lokalnej. Celem otwartych warsztatów było upowszechnienie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych w środowisku lokalnym oraz ich integracja. Pomocny w założeniu miał również okazać się kontakt z innymi rodzicami oraz trudnościami z jakimi różni opiekunowie spotykają się przy wychowaniu swoich dzieci. Wspólne omówienie poszczególnych metod wychowawczych oraz wskazanie tych konstruktywnych miało za zadanie dać rodzicom poczucie spełnienia i satysfakcji z wychowania.

 Podczas spotkań dzieci miały zapewnioną opiekę animatora. Dzieci uczestniczyły w zajęciach artystycznych, sportowych, kulinarnych i filmowych. Dzięki opiece animatora podczas spotkań rodzice mogli zaangażować się w swoją edukację.

Ponadto animator zatrudniony w ramach usług z projektu realizuje zajęcia dla dzieci i rodzin biorący udział w testowaniu modelu w świetlicach wiejskich na terenie gminy Kolno. Zajęcia w założeniu mają zachęcić innych do aktywności, wskazać im sposób na spędzanie wolnego czasu, budzić zainteresowania i pomóc w  odkrywaniu pasji oraz inspiracji. Realizacja usługi animacyjnej zaplanowana jest do końca września 2020r., planowane są również animacje otwarte dla całej społeczności wiejskiej.

Ewelina Przytuła - animator gminny projektu - GOPS w Kolnie
Magdalena Banach- animator powiatowy projektu - PCPR w Kolnie