b_250_200_16777215_00_images_artykuly_2018_herb_900_600.png

Zarządzenie Nr 260/20  Wójta Gminy Kolno z dnia 21 października 2020 r. w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok"

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 poz. 1057) oraz Uchwały Nr XLI/259/10 Rady Gminy Kolno z dnia 29 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 252 poz. 3090) zarządzam, co następuje:

 • § 1.Ogłaszam konsultacje, których przedmiotem jest projekt "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok", zwanego dalej Programem, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 • § 2.Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag dotyczących projektu Programu wyrażonych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Kolno lub na rzecz jej mieszkańców.
 • § 3.Konsultacje odbywać się będą w terminie od 5 listopada do 16 listopada 2020 r.
 • § 4.Projekt Programu opublikowany zostanie na stronie internetowej Gminy Kolno www.gminakolno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno.
 • § 5.Konsultacje mają formę pisemną. Uwagi i opinie w sprawie projektu Programu uprawnione podmioty mogą składać w wyznaczonym terminie w następujący sposób:

1) w formie papierowej osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kolno w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18 - 500 Kolno w terminie do 16 listopada 2020 r. (liczy się data wpływu),

2) w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  .

 • § 6.Informacje o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Kolno w terminie nieprzekraczającymi 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.
 • § 7.Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy Kolno realizującemu zadania z zakresu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi.
 • § 8.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 260/20
Wójta Gminy Kolno
z dnia 21 października 2020 r.

Projekt "Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok"

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 • § 1.1. Roczny "Program współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021rok" dotyczy współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kolno;

3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kolno;

4) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

5) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, o którym mowa w art. 13 ustawy;

6) zadaniu publicznym - należy przez to rozumieć zadania, o których mowa w art. 4 ustawy;

7) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kolno;

8) Programie - należy przez to rozumieć "Program współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok".

Rozdział 2

Cele Programu

 • § 2.1. Celem głównym Programu jest zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w rozwój Gminy oraz poprawa jakości życia jej mieszkańców poprzez budowanie efektywnego partnerstwa do realizacji zadań publicznych.
 1. Cele szczegółowe Programu:

1) rozwijanie współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o Program;

2) zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w podejmowaniu działań, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy, współpraca przy realizacji zadań publicznych;

3) wsparcie rozwoju i efektywności organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy;

4) rozwój sektora pozarządowego w Gminie;

5) promocja aktywności mieszkańców Gminy i organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy.

Rozdział 3

Zakres przedmiotowy współpracy

 • § 3.1.  Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest sfera zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, a w szczególności zadań własnych Gminy realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym tym zadaniom.
 1. Ponadto zakres przedmiotowy obejmuje:

1) podniesienie efektywności działań podejmowanych w kierunku zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych;

2) wzmacnianie roli organizacji pozarządowych w budowaniu kapitału społecznego Gminy oraz rozwiązywania ważnych problemów społecznych;

3) realizację obowiązujących programów i strategii przyjętych przez Radę Gminy Kolno w zakresach dotyczących współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 4

Zasady współpracy

 • § 4.Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w oparciu o następujące zasady:

1) zasada pomocniczości - Gmina wspiera lub powierza realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, oferuje im wsparcie niezbędne do efektywnego działania, ale ich nie wyręcza;

2) zasada suwerenności stron - to zagwarantowanie niezależności, równorzędności oraz autonomii podmiotów realizujących Program;

3) zasada partnerstwa - Gmina i organizacje pozarządowe podejmują odpowiedzialną współpracę na rzecz realizacji wspólnych celów i zadań opartą na wzajemnym szacunku i równorzędności stron;

4) zasada efektywności - Gmina i organizacje pozarządowe wspólnie dbają o to, by realizacja zadań publicznych i nakłady na to ponoszone przynosiły jak najlepsze efekty mieszkańcom Gminy;

5) zasada uczciwej konkurencji - współpraca opierać się będzie na równych i obiektywnych kryteriach przy wyborze realizatorów zadań publicznych;

6) zasada jawności - zachowanie transparentności podejmowanych działań oraz zapewnienie dostępu do informacji na temat realizacji zadań publicznych.

Rozdział 5

Formy współpracy

 • § 5.1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w formach finansowej i pozafinansowej.
 1. Współpraca w formie finansowej polega na wspieraniu lub powierzaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w formie konkursu oraz na innych zasadach opisanych w ustawie.
 2. Współpraca w formie pozafinansowej może odbywać się poprzez:

1) informowanie się wzajemnie o kierunkach i planach działalności;

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

3) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia;

4) tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;

5) doradztwo i merytoryczną pomoc organizacjom pozarządowym w tym m.in. w zakresie pozyskiwania pieniędzy z innych źródeł;

6) popularyzowanie działalności organizacji pozarządowych oraz włączanie ich do wspólnych działań promujących Gminę;

7) udzielanie przez Gminę organizacjom pozarządowym m.in. patronatów, rekomendacji, opinii;

8) wsparcie organizacji pozarządowych poprzez m.in. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu czy przekazywanie na określony cel gadżetów promocyjnych Gminy.

Rozdział 6

Priorytetowe zadania publiczne

 • § 6.Na 2021 rok ustala się priorytetowe zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w szczególności poprzez: realizację zajęć i imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych; organizację zawodów oraz przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ponadgminnym.

Rozdział 7

Okres i sposób realizacji Programu

 • § 7.1. Przyjmuje się roczny okres obowiązywania Programu od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.
 1. Podmiotami realizującym Program są; Wójt, Rada Gminy Kolno i organizacje pozarządowe.
 2. Program realizowany będzie w szczególności poprzez:

1) prowadzenie i koordynowanie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi;

2) przygotowanie i przeprowadzanie konkursów oraz zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w trybach innych przewidzianych w ustawie;

3) sprządzanie sprawozdań ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi;

4) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Rozdział 8

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

 • § 8.Planowana wysokość środków z budżetu Gminy na realizację priorytetowych zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku wynosi 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), ale ostateczna wysokość środków na ten cel określona zostanie w uchwale  budżetowej na 2021 rok podjętej przez Radę Gminy Kolno.

Rozdział 9

Sposób oceny realizacji Programu

 • § 9.1. Wójt dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego bądź powierzonego organizacjom pozarządowym na zasadach określonych w ustawie.
 1. Ocena realizacji Programu dokonywana będzie w oparciu o informacje na temat:

1) liczby ogłoszonych konkursów;

2) liczby ofert złożonych w konkursach;

3) liczby umów zawartych na realizację zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi;

4) wysokości środków finansowych z budżetu Gminy przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu Wójt przedłoży Radzie Gminy Kolno do 31 maja 2022 roku.
 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3 zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy pod adresem www.gminakolno.pl.

Rozdział 10

Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

 • § 10.Program tworzony jest i konsultowany w następujący sposób:

1) opracowanie projektu Programu;

2) konsultacje projektu Programu z organizacjami pozarządowymi prowadzone w dniach od 5 do 16 listopada 2020 r. ;

3) rozpatrywanie ewentualnych uwag i opinii wniesionych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych;

4) ostateczne opracowanie Programu i przedłożenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Radzie Gminy Kolno.

Rozdział 11

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach

 • § 11.1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursach ogłaszanych przez Wójta.
 1. Komisje konkursowe powołuje Wójt w drodze odrębnego Zarządzenia.
 2. W skład komisji konkursowych wchodzą:

1) co najmniej dwóch przedstawicieli Urzędu Gminy Kolno;

2) reprezentanci organizacji pozarządowych jeśli zostaną zgłoszeni w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych publikowanym na stronie internetowej Gminy po ogłoszeniu konkursu;

3) na zaproszenie Wójta w pracach komisji konkursowej uczestniczyć mogą z głosem doradczym również osoby  posiadające specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy;

4) komisja konkursowa może działać bez osób wskazanych przez organizacje pozarządowe w przypadkach określonych w art. 15 ust. 2da ustawy;

5) zgodnie z art. 15 ust. 2f ustawy do wszystkich członków komisji konkursowych stosuje się przepisy dotyczące wyłączenia pracownika.

 1. Praca komisji konkursowych przebiega w oparciu o regulamin pracy komisji, który stanowić będzie załącznik do Zarządzenia Wójta o powołaniu komisji konkursowej.
 2. Za pracę komisji konkursowej odpowiada przewodniczący wskazany przez Wójta.
 3. Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie ofert złożonych w konkursie w oparciu o formularze oceny formalnej i merytorycznej według wzorów wskazanych w Regulaminie pracy komisji konkursowej, oraz zaproponowanie kwot dotacji na realizację poszczególnych zadań publicznych.
 4. Protokół z przebiegu opiniowania ofert oraz pozostałą dokumentację konkursową komisja konkursowa przedkłada Wójtowi.
 5. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i wysokości kwot dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych podejmuje Wójt.
 6. Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno, na stronie internetowej Gminy Kolno i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kolno.

 

Rozdział 12

Postanowienia końcowe

 • § 12.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy oraz przepisy powiązane.