Czytaj więcej: Rozmowy o współpracy przy realizacji Programu „Czyste Powietrze”

Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno i Maciej Borzyszkowski Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 20 stycznia w Urzędzie Gminy Kolno omawiali szczegóły współpracy przy realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLNO o przystąpieniu do opracowania  Aktualizacji „Planu Gospodarki...

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 256) oraz w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 283) Wójt Gminy Kolno podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kolno”.

Czytaj więcej: 158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W Czerwonem, w miejscu upamiętniającym powstańców styczniowych, mieszkańców tych ziem: Kajki, Stodupa i Banacha  delegacja z Gminy Kolno złożyła dziś kwiaty i znicze. Powstanie, które wybuchło 22 stycznia 158 lat temu nie ominęło ziemi kolneńskiej. – Dziękuję, że wspólnie dziś oddaliśmy hołd powstańcom, naszym przodkom, bo to bardzo ważne, byśmy zachowali pamięć o bohaterach – powiedział Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.

Czytaj więcej: Gmina Kolno pomoże dojechać na szczepienia

W Urzędzie Gminy Kolno uruchomiony został telefoniczny punkt zgłoszeń dotyczący organizacji transportu do punktu szczepień przeciw COVID-19. Z dowozu organizowanego przez Gminę Kolno skorzystać będą mogły np. osoby niepełnosprawne. Do tego celu służyć będzie m.in. samochód, który Gmina Kolno nabyła pod koniec ubiegłego roku. – Używanego Fiata Qubo zakupiliśmy ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które to środki, zgodnie z ustawą COVID-ową, samorządy mogły wykorzystać na zadania  związane z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Dzięki temu dziś jesteśmy jeszcze lepiej przygotowani do wypełnienia zleconego nam właśnie zadania.

Czytaj więcej: Sprzęt dofinansowany z

20 stycznia Maciej Borzyszkowski Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wraz z Józefem Bogdanem Wiśniewskim Wójtem Gminy Kolno przekazali strażakom z OSP Zabiele i OSP Lachowo sprzęt zakupiony w ramach dotacji z programu „Mały Strażak”.  W naszym województwie to było pierwsze oficjalne przekazanie sprzętu zakupionego w ramach tego programu.  -  Współpraca z gminą Kolno jest bardzo dobra natomiast prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie jeszcze lepsza – powiedział  Maciej Borzyszkowski Prezes WFOŚiGW w Białymstoku nawiązując do porozumienia w sprawie realizacji Programu „Czyste Powietrze”. – Nie tylko będzie bezpieczniej,  będziemy też zabiegać o to, by jak najmniej było zanieczyszczeń środowiska i pyłów.

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie z dnia  18 stycznia 2021 r. o naborze na stanowisko  – kierowca autobusu szkolnego

Czytaj więcej: Punkt konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Kolno

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Józefem Bogdanem Wiśniewskim Wójtem Gminy Kolno a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w Urzędzie Gminy Kolno rozpoczął funkcjonowanie Punkt konusltacyjny dotyczący Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. To duże ułatwienie dla mieszkańców gminy, którzy zechcą skorzystać z tego programu. – Teraz w naszym urzędzie będzie można nie tylko zdobyć niezbędne informacje, ale też uzyskać pomoc przy składaniu wniosku, a wreszcie sam wniosek o dotację w ramach Programu „Czyste Powietrze” złożyć za pośrednictwem Urzędu Gminy Kolno – mówi wójt Józef Wiśniewski.  

Czytaj więcej: Kampania #SzczepimySię

Szczepimy się przeciw COVID-19! Obecnie trwają szczepienia osób z grupy „zero”, wskazanej w Narodowym Programie Szczepień. To m.in. personel medyczny i niemedyczny szpitali, pracownicy domów pomocy społecznej oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej, także zatrudnieni w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, studenci medycyny. Proces szczepień – zgodnie z programem – będzie realizowany etapami.  

Czytaj więcej: Badanie opinii Mieszkańców Gminy Kolno

Drodzy Mieszkańcy,

Nasza gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Wiele gmin-jeden cel” i bierze udział w opracowaniu strategii rozwoju dla obszaru Partnerstwa. Punktem wyjścia dla jej przygotowania musi być solidna diagnoza, do której chcielibyśmy zaprosić Państwa, jako najlepiej znających sytuację w naszej gminie. Dlatego prosimy o wypełnienie ankiety zbierające opinie o gminie, w której żyjecie: usługach publicznych, które zapewnia i których potrzebujecie, jej atutach i słabościach, a także rodzajach przedsięwzięć które chcecie, aby były w niej realizowane.

Czytaj więcej: Gmina Kolno będzie wnioskować o wsparcie inwestycji w Glinkach i Lachowie

Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno uczestniczył dziś (5 stycznia br. ) w spotkaniu z Kazimierzem Gwiazdowskim Posłem na Sejm RP. W Grabowie samorządowcy z regionu rozmawiali o nowym rządowym wsparciu dla gmin, w których kiedyś funkcjonowały PGR-y - państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Gmina Kolno będzie składała wnioski o dofinansowanie projektów w popegeerowskich miejscowościach w Glinkach i Lachowie.

Czytaj więcej: Radni jednogłośnie przyjęli budżet Gminy Kolno na 2021 rok

W 2021 rok Gmina Kolno wchodzi z budżetem uchwalonym przez Radę Gminy Kolno w trakcie XXIV sesji, która odbyła się 30 grudnia 2020 r. – To budżet, który odzwierciedla nasze działania nastawione na rozwój gminy, w którym rekordową kwotę ponad 10,5 miliona złotych zaplanowaliśmy na wydatki inwestycyjne – podkreśla Józef Bogdan Wiśniewski wójt Gminy Kolno. -  Nacisk kładziemy głównie na rozbudowę infrastruktury drogowej, wodociągowej, ale planujemy też m.in. termomodernizację budynków szkół gminnych – te inwestycje zrealizować chcemy w oparciu o pozyskane środki. Jak co roku nastawiamy się też na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego.