Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolnie szuka pasażerów promu NOVA STAR,  który 14 czerwca przypłynął z Nynashamn do Gdańska. Na pokładzie było ok. 400 pasażerów i znajdował się tam mężczyzna, u którego stwierdzono koronawirusa. Z wywiadu przeprowadzonego przez pracowników WSSE w Gdańsku wynika, że osoba zakażona w dniu zejścia z promu zaobserwowała u siebie zaburzenia równowagi, osłabienie siły mięśniowej i ból kości.

Czytaj więcej: Wybory Prezydenta RP

Materiały ze szkolenia dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych dostępne są TUTAJ

Czytaj więcej: X Jubileuszowy Rajd Rowerowy

X Rajd Rowerowy zorganizowany  przez Stowarzyszenie KaFCuki i Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem, w minioną niedzielę na placu przed biblioteką zgromadził ok.120 miłośników aktywnego wypoczynku. Dofinansowanie na ten cel pozyskaliśmy ze środków powiatu kolneńskiego. Tegoroczny rajd  nosił rangę powiatowego, ponieważ połączyliśmy go z obchodami 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Powiecie Kolneńskim.

Czytaj więcej: Trzy utalentowane dziewczyny reprezentują CKGK w konkursie

Centrum Kultury Gminy Kolno zaprasza do zapoznania się z efektami prac w czasach kwarantanny.

Czytaj więcej: Klub sportowy z partnerskiej Gminy Lubień potrzebuje wsparcia

W naszej partnerskiej Gminie Lubień w Małopolsce 11 czerwca gwałtowne nawałnice spowodowały straty.  Największe zniszczenia odnotowano  w miejscowości Tenczyn, gdzie wezbrana woda zerwała most,  zniszczyła  też boisko sportowe z infrastrukturą. Klub sportowy Topór Tenczyn na portalu zrzutka.pl uruchomił zbiórkę pieniędzy potrzebnych na naprawienie strat.   

Czytaj więcej: Dbajmy o siebie - kluczowe zasady bezpieczeństwa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie przypomina, iż nadal  dotyczą nas  kluczowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem. Mimo znoszenia obostrzeń musimy  pamiętać o naszym bezpieczeństwie zdrowotnym.

Czytaj więcej: Naprawa i przebudowa dróg gminnych

Obok  dużych drogowych inwestycji z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych, czy finansowanych z budżetu Gminy Kolno  realizowane są równie ważne działania w ramach bieżącego utrzymania dróg. W naszej gminie powstaje też  druga już droga układana z kostki brukowej.

Czytaj więcej: Dotacje dla trzech Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy

Koło Gospodyń Wiejskich w Bialikach, Koło Gospodyń Wiejskich Malinki z Wincenty i Koło Gospodyń Wiejskich z miejscowości Tyszki – Łabno znalazły się w gronie 57 podmiotów, które otrzymały dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Województwa Podlaskiego. Wczoraj (16 czerwca) odbyła się wideokonferencja z beneficjentami zorganizowana przez Stanisława Derehajło wicemarszałka województwa. Uczestniczył w niej m.in. Marcin Sekściński wicewojewoda podlaski oraz Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, Mariusz Wesołowski dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno i oczywiście przedstawicielki naszych KGW.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, w ramach realizacji projektu partnerskiego, LIDERZY KOOPERACJI zapraszają na Warsztaty Umiejętności Rodzicielskich, które odbędą się w Zakskrodziu 19 czerwca o godz. 16.00

mt_ignore

Czytaj więcej: Nabór kandydatów na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) Wójt Gminy Kolno podaje do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Kolno.  Powszechny spis rolny prowadzony będzie w terminie  od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 1. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

1) pełnoletnich;

2) zamieszkałych na terenie gminy Kolno;

3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 1. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają do Urzędu Gminy Kolno następujące dane:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email

2) oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1 ppkt. 1- 4 (patrz załącznik nr 1)

3) oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń ( patrz załącznik nr 2)

 1. Nabór kandydatów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 do 8 lipca 2020 r.

 2. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu Gminy Kolno lub pocztą na adres Urząd Gminy Kolno, 18 – 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data wpływu do Urzędu).

 3. Ważne informacje dla zgłaszających kandydaturę na rachmistrza terenowego:
  1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie zakończone pozytywnym wynikiem z egzaminu ,
  2) kolejność na liście kandydatów na rachmistrza terenowego jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów liczy się kolejność zgłoszeń,
  3) po uzyskaniu statusu rachmistrza rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych w oparciu o umowę zlecenie, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

 

Pliki Do Pobrania

niekaralnosc_-_oswiadczenie.pdf

zgloszenie_kandydata.pdf

Czytaj więcej: Siłowania zewnętrzna powstanie w Zabielu!

50 tys. zł  dofinansowania pozyskała OSP Zabiele na realizację projektu pt. „Budowa siłowni zewnętrznej w Zabielu”. Wniosek o dofinansowanie składany był za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku. Dzięki temu, że o unijne środki wnioskowało OSP dofinansowanie pokryje 100% kosztów realizacji zadania.

Umowa o przyznaniu pomocy podpisana została 8 czerwca br. między zarządem województwa reprezentowanym przez Artura Kosickiego marszałka województwa i Stanisława Derehajło wicemarszałka województwa podlaskiego, a OSP Zabiele reprezentowaną przez prezesa Andrzeja Sekścińskiego z kontrasygnatą Rafała Piwowarskiego skarbnika OSP Zabiele.