W związku z przekształceniem Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w jednoimienny szpital zakaźny, ograniczeniu ulega praca poradni specjalistycznych w przedmiotowej placówce. Pacjenci oczekujący na wizytę pierwszorazową powinni zgłaszać się do innych poradni specjalistycznych, których wykaz dostępny jest TUTAJ

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego  od 16 marca do odwołania Urząd Gminy Kolno nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi Interesantów.  Brak osobistego kontaktu z urzędnikami nie oznacza, że sprawy mieszkańców gminy Kolno nie będą załatwiane.  Pracownicy nadal będą wykonywali swoje obowiązki, a kontakt z nimi w godzinach pracy Urzędu Gminy Kolno będzie odbywał się:

Od 15 marca br. osoby wjeżdżające do Polski obowiązuje 14 dniowa kwarantanna.

Czytaj więcej: Ważna informacja dla Interesantów Urzędu Gminy Kolno

Szanowni Państwo,

Z uwagi na szybko rozprzestrzeniający się wirus SARS CoV-2 (koronawirus) i aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju  w trosce o nasze wspólne zdrowie, wprowadza się od poniedziałku 16 marca 2020 r. następujące ograniczenia w bezpośredniej obsłudze Interesantów w  Urzędzie Gminy Kolno

Czytaj więcej: Ogłoszenie

 Na podstawie art. 15 ust. 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) Wójt Gminy Kolno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy,  do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2020 rok

Czytaj więcej: Rozmowa z Wójtem Gminy Kolno

Zapraszamy do wsłuchania rozmowy z Józefem Bogdanem Wiśniewskim wójtem gminy Kolno na temat bieżących, najważniejszych spraw TUTAJ

Czytaj więcej: KRUS zaprasza do udziału w konkursie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Główna nagrodą w konkursie jest ciągnik rolniczy. Regulamin oraz dodatkowe informacje dostępne są TUTAJ

Czytaj więcej: Informacja KPP w Kolnie

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie informuje, że przystanek autobusowy w miejscowości Niksowizna objęty jest planem działania priorytetowego dzielnicowego rejonu nr 4 asp. Pawła Rudnickiego. Plan ma na celu zapobieganie takim negatywnym zjawiskom jak spożywanie alkoholu, zaśmiecanie i niszczenie mienia w wyżej wymienionym miejscu

Czytaj więcej: Wkrótce ruszy przebudowa i rozbudowa szkoły w Borkowie

Kolbud z Kolna zrealizuje zadanie pt. „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borkowie". Umowę na wykonanie  inwestycji dofinansowanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki podpisał dziś (12 marca) z wykonawcą Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno. – Cieszę się, że już w przyszłym roku szkolnym uczniowie szkoły w Borkowie będą korzystać z przebudowanej sali gimnastycznej i dwóch nowych sal lekcyjnych – mówi Józef Wiśniewski wójt gminy Kolno.- Będzie to możliwe dzięki wsparciu, jakie otrzymaliśmy w ramach ministerialnego programu rozwoju infrastruktury sportowej.  

Czytaj więcej: Wójt Gminy Kolno apeluje

Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno zwołał wczoraj (11 marca) naradę z dyrektorami jednostek organizacyjnych, panią Skarbnik i Sekretarzem Gminy oraz kierownikami referatów w UG Kolno  w  związku z decyzją rządu o zamknięciu szkół i przedszkoli oraz innymi zaleceniami dotyczącymi walki z koronawirusem.  – Sytuacja jest wyjątkowa i zmienia się dynamicznie, dlatego apeluję do mieszkańców gminy, o odpowiedzialne zachowania oraz  troskę o zdrowie własne i  innych  – mówi  Józef Wiśniewski wójt gminy Kolno. – Stosujmy się do zaleceń służb sanitarnych i decyzji podejmowanych przez Rząd RP.

Czytaj więcej: Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

W Dniu Sołtysa Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno i Anastazy Jan Kalinowski Przewodniczący Rady Gminy Kolno z Radnymi składają najserdeczniejsze życzenia Sołtyskom,Sołtysom i członkom Rad Sołeckich z gminy Kolno: