Czytaj więcej: Teatr Maska z Krakowa w gminie Kolno

13 maja Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem zaprosiła aktorów z Teatru Maska z Krakowa do SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie i do siedziby GBP w Czerwonem. Odbiorcami sztuki teatralnej promującej bibliotekę, książkę i czytelnictwo, byli uczniowie szkół podstawowych z Borkowa, Czerwonego, Janowa i Wykowa.

Czytaj więcej: Centrum Kultury Gminy Kolno zaprasza na warsztaty

W ramach projektu pt. "Aktywnie - Kulturalnie - Twórczo" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle zaprasza na warsztaty teatralne, muralowe i wycinankarskie. Oferta skierowana jest do młodzieży. Zapisy przyjmowane są w świetlicy CKGK w Koźle do 18 maja. Zapraszamy!

Czytaj więcej: Gmina Kolno z dofinansowaniem na edukacyjny projekt

Dzieci z oddziałów przedszkolnych w Czerwonem, Lachowie i Zabielu będą miały dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, matematyki, informatyki, przedsiębiorczości, plastyki i muzyki w ramach projektu " Wsparcie kompetencji kluczowych w OWP Gminy Kolno". Blisko 76 tys. zł dofinansowania na jego realizację przyznał Gminie Kolno 14 maja br. Zarząd Województwa Podlaskiego. - To już kolejny edukacyjny projekt z unijnym dofinansowaniem skierowany do dzieci z oddziałów przedszkolnych dzięki któremu tworzymy ofertę mającą na celu ich wszechstronny rozwój – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

Czytaj więcej: Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie informuje

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że posiada środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na realizację staży w ramach projektu "Od bezrobocia do zatrudnienia (V)" realizowanego w ramach Działania 2.1 Zwiększenie efektywności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy - projekty pozakonkursowe RPO WP 2014 - 2020.

Uczestnikami mogą być tylko osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy) powyżej 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu (86) 278 - 95 - 33 (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej), (86) 278 - 95 - 42 lub (86) 278 - 95 - 22 (organizacja staży)

Czytaj więcej: Ważna informacja dla Kół Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich już mogą składać wnioski o pomoc finansową.  Taką możliwość daje im rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia br., które weszło w życie 7 maja.

Czytaj więcej: Równiarka w terenie

Nowszy model równiarki zakupionej przez Gminę Kolno rozpoczął dziś pracę w terenie.  –  Dzięki tej inwestycji mamy możliwość skuteczniejszego działania na drogach gminnych, a tego oczekują mieszkańcy - mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.  – Tylko w ramach funduszu sołeckiego na ten rok zapisanych jest bardzo dużo zadań związanych z wytyczaniem i równaniem dróg, a przecież do tego dochodzą jeszcze zadania w ramach bieżącego ich utrzymania.

Czytaj więcej: Rodzina zastępcza szansą na szczęście

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.  

Czytaj więcej: Z VII sesji Rady Gminy Kolno

30 kwietnia w Czerwonem odbyła się VII sesja Rady Gminy Kolno. Radni podjęli pięć uchwał i przyjęli cztery sprawozdania. Józef Bogdan Wiśniewski informację o działalności między sesjami po raz pierwszy przedstawił zebranym w formie multimedialnej prezentacji.

Czytaj więcej: Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

o naborze uczestników do projektu  pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno”

Czytaj więcej: Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT prowadząc Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin, a także świadków i osób im najbliższych do skorzystania z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Czytaj więcej: Jutro VII zwyczajna sesja Rady Gminy Kolno

30 kwietnia o godz. 11.00 w sali konfernecyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem odbędzie się VII zwyczajna sesja Rady Gminy Kolno. Porządek sesji dostępny TUTAJ