Czytaj więcej: Dbajmy o siebie - kluczowe zasady bezpieczeństwa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie przypomina, iż nadal  dotyczą nas  kluczowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem. Mimo znoszenia obostrzeń musimy  pamiętać o naszym bezpieczeństwie zdrowotnym.

Czytaj więcej: Naprawa i przebudowa dróg gminnych

Obok  dużych drogowych inwestycji z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych, czy finansowanych z budżetu Gminy Kolno  realizowane są równie ważne działania w ramach bieżącego utrzymania dróg. W naszej gminie powstaje też  druga już droga układana z kostki brukowej.

Czytaj więcej: Dotacje dla trzech Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy

Koło Gospodyń Wiejskich w Bialikach, Koło Gospodyń Wiejskich Malinki z Wincenty i Koło Gospodyń Wiejskich z miejscowości Tyszki – Łabno znalazły się w gronie 57 podmiotów, które otrzymały dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Województwa Podlaskiego. Wczoraj (16 czerwca) odbyła się wideokonferencja z beneficjentami zorganizowana przez Stanisława Derehajło wicemarszałka województwa. Uczestniczył w niej m.in. Marcin Sekściński wicewojewoda podlaski oraz Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, Mariusz Wesołowski dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno i oczywiście przedstawicielki naszych KGW.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, w ramach realizacji projektu partnerskiego, LIDERZY KOOPERACJI zapraszają na Warsztaty Umiejętności Rodzicielskich, które odbędą się w Zakskrodziu 19 czerwca o godz. 16.00

mt_ignore

Czytaj więcej: Nabór kandydatów na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) Wójt Gminy Kolno podaje do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Kolno.  Powszechny spis rolny prowadzony będzie w terminie  od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 1. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

1) pełnoletnich;

2) zamieszkałych na terenie gminy Kolno;

3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 1. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają do Urzędu Gminy Kolno następujące dane:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email

2) oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1 ppkt. 1- 4 (patrz załącznik nr 1)

3) oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń ( patrz załącznik nr 2)

 1. Nabór kandydatów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 do 8 lipca 2020 r.

 2. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu Gminy Kolno lub pocztą na adres Urząd Gminy Kolno, 18 – 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data wpływu do Urzędu).

 3. Ważne informacje dla zgłaszających kandydaturę na rachmistrza terenowego:
  1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie zakończone pozytywnym wynikiem z egzaminu ,
  2) kolejność na liście kandydatów na rachmistrza terenowego jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów liczy się kolejność zgłoszeń,
  3) po uzyskaniu statusu rachmistrza rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych w oparciu o umowę zlecenie, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

 

Pliki Do Pobrania

niekaralnosc_-_oswiadczenie.pdf

zgloszenie_kandydata.pdf

Czytaj więcej: Siłowania zewnętrzna powstanie w Zabielu!

50 tys. zł  dofinansowania pozyskała OSP Zabiele na realizację projektu pt. „Budowa siłowni zewnętrznej w Zabielu”. Wniosek o dofinansowanie składany był za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku. Dzięki temu, że o unijne środki wnioskowało OSP dofinansowanie pokryje 100% kosztów realizacji zadania.

Umowa o przyznaniu pomocy podpisana została 8 czerwca br. między zarządem województwa reprezentowanym przez Artura Kosickiego marszałka województwa i Stanisława Derehajło wicemarszałka województwa podlaskiego, a OSP Zabiele reprezentowaną przez prezesa Andrzeja Sekścińskiego z kontrasygnatą Rafała Piwowarskiego skarbnika OSP Zabiele.  

Czytaj więcej: Mamy kolejne pieniądze na doposażenie naszych OSP

Gmina Kolno znalazła się w gronie tych samorządów, które otrzymały dotacje z budżetu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP. Nasze wnioski dotyczyły OSP Czerwone, OSP Zabiele i OSP Zaskrodzie, a przyznana kwota to 26 tys. zł.  – Wspieranie jednostek OSP to bardzo dobra decyzja, a rekordowa kwota jaką na ten cel przekazał właśnie sejmik województwa podlaskiego potwierdza, jak ważne dla nas wszystkich jest ich działanie - mówi Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno. – Gmina Kolno od lat wykorzystuje każdą okazję, by pozyskać dodatkowe pieniądze na rozwój naszych jednostek.

Czytaj więcej: Złoty Krzyż Zasługi dla Komendanta

Antoni Lewandowski Komendant M-G ZOSP RP w Kolnie został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. O przyznanie tego odznaczenia wnioskował Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno za pośrednictwem Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Okazją była 30 rocznica samorządu terytorialnego. Wczoraj ( 8 czerwca)  odznakę Komendantowi wręczył  Bohdan Paszkowski wojewoda podlaski.   – Druh Antoni Lewandowski  od kilkudziesięciu lat z pasją i oddaniem działa na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i  rozwoju jednostek OSP w naszej gminie – mówi Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno. -  Złoty Krzyż Zasługi to najwyższe  uznanie tej ciężkiej pracy i jej efektów, ale też podziękowanie za zaangażowanie i serce, bo to ogromna zasługa Komendanta, że Gmina Kolno dziś szczyci się wysokim poziomem wyszkolenia  i wyposażenia ochotników oraz naszych jednostek.  

Czytaj więcej: Trzy odcinki dróg gminnych w trzech miejscowościach przejdą remont. Prace w Zabielu już trwają

Trwa remont nawierzchni drogi gminnej w Zabielu.  To jeden z trzech odcinków asfaltowych dróg gminnych zaplanowanych do naprawy. Kolejne remonty odbędą się na drodze gminnej  w Starym Gromadzynie i Gromadzynie Wykno.

OGŁOSZENIE z dnia 01 czerwca 2020 r.  Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie o wydłużeniu naboru uczestników do projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II”

Czytaj więcej: Dotacja na Kluby Seniora

Gmina Kolno pozyskała 181 tys. zł dofinansowania na projekt pt. " Kluby seniora w Gminie Kolno". - Obejmujemy cztery kluby seniora w miejscowościach Janowo, Wykowo, Zaskrodzie i po raz pierwszy również Borkowo. To bardzo ważny projekt, bo akurat ta grupa wiekowa potrzebuje takich specjalnych działań - powiedział w Radio Białystok Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno. Więcej informacji TUTAJ